Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
Pc-wereld Venlo

1

 

 

PC Wereld neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u(de betrokkene) op een veilige manier

verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk

doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze

verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor

vragen kunt u altijd contact opnemen met info@pc-wereld.nl.

2. Wie is PC - Wereld?

PC - Wereld houdt kantoor te Straelseweg 243-245, 5914 AN te Venlo en is ingeschreven in het handelsregister

onder nummer: 12067179. Het bedrijf houdt zich bezig met de verkoop van computers en toebehoren als ook de

installatie van stuurprogramma

s en het reinigen en onderhouden van computers, laptops en ander hardware.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

PC - Wereld verwerkt persoonsgegevens van u en van uw klanten omdat u afnemer bent van onze diensten

en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij

verwerken:

• Voor

- en achternaam

• Ge

slacht

• Geboortedat

um

• Geboorteplaat

s

• Adre

sgegevens

• Telefoonnummer

• E

-mailadres

IP-adres gegevens

Internetbrowser en apparaat type

4. Waarom hebben we gegevens nodig?

PC - Wereld verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betalingen aan PC - Wereld

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder naar u

Het bieden van ondersteuning

U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

U de mogelijkheid te bieden een of meerdere accounts aan te maken

Om goederen en diensten bij u af te leveren

2

PRIVACY VERKLARING PC - WERELD

| versie 2018.1.0

5. Hoelang bewaren gegevens?

PC

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn voor persoonsgegevens van onze

eigen klanten is gelijk aan de duur van de contractperiode. De gegevens die u als klant van PC

invoert in onze software of opdrachtbevestiging, bewaren we na een ontbinding van een overeenkomst nog 30

dagen. Daarna vernietigen we de door u ingevoerde gegevens van onze servers in verband met

veiligheidsoverwegingen.

Wereld zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiserenWereld

6. Delen met anderen

PC

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij redelijke gronden

hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van PC - Wereld, onze business partners,

leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of

beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons

het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en

wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die

van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een

juridische procedure inzake onze websites

Wereld verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pc-wereld.nl. Om er zeker van te zijn

dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het

verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable

zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer

(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen 30

dagen, op uw verzoek reageren.

8. Beveiliging

PC

Wereld heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

Authenticatie, gebruikmakend van minimaal wachtwoord tot en met 2FA

Autorisatie op basis van diverse profielen zoals (beheerder, gebruiker, etc)

Beveiligd netwerk (DMZ / LAN / WAN)

Fysieke toegangsbeveiliging

Inbraak- als zowel brandalarm en preventie maatregelen

Loggen van gebruikers toegang tot digitale systemen

Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden zoals persoonsgegevens

Contracten met externe subverwerkers

9. Klachten en bescherming gegevens

PC

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. PC - Wereld

neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk

heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op

via

Wereld wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationaleinfo@pc-wereld.nl.

Print
Copyright 2009 PC-Wereld Venlo