Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden PC-Wereld Venlo

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met PC-Wereld Venlo betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende produkten en/of diensten.

1.2. Toepassingen van de door klanten ingeroepen algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de door de klant geplaatste opdracht (mondeling,per brief of e-mail) door ons wordt bevestigd, of wij door levering te kennen geven dat wij de opdracht hebben geaccepteerd.

1.4. PC-Wereld Venlo behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, betalingen vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen die voor PC-Wereld Venlo afdoende zijn.

2. Prijzen

2.1. Alle door PC-Wereld Venlo gecommuniceerde prijzen gelden onder voorbehoud van prijswijzigingen en foutieve vermeldingen.

2.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt, zijn alle prijzen exclusief porto-, vervoer-, montage-, installatie-, conversie-, reis-, verblijfs- en andere bijkomende kosten.

3. Levertijden

3.1. Levertijden zijn indicatief en vrijblijvend.

3.2. Levertijden zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan PC-Wereld Venlo door haar leveranciers en producenten.

4. Aflevering / verzending

4.1. Verzending geschiedt enkel onder betaling per Ideal of na vooruitbetaling. De kosten van verzending worden aan de klant doorberekend.

4.2. Bij versturen per post/koeriersdienst heeft PC-Wereld Venlo geen verantwoordelijkheid voor eventuele vertragingen in de leveringstermijn veroorzaakt door de vervoerder.

4.3. Afnemer is verplicht de goederen direct na aflevering zo volledig mogelijk op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer onverwijld worden medegedeeld. Bovendien dienen gebreken binnen twee werkdagen na vaststelling daarvan, schriftelijk aan PC-Wereld Venlo te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de klant, totdat zij door onze deskundige beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door ons geaccepteerd.

5. Betaling

5.1. Betaling van producten gebeurd vooraf contant/Pin, of contant bij bezorging aan huis. Bij verzending is levering na vooruitbetaling of betaling per Ideal mogelijk. Producten speciaal voor de klant besteld, zullen altijd vooraf voldaan moeten worden.

5.2. Enkel na uitdrukkelijke toestemming van PC-Wereld Venlo kunnen vaste klanten gefactureerd worden. Betaling dient binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij overschrijding van de betalingstermijn, behoudt PC-Wereld Venlo zich het recht voor bij de tweede herinnering het factuurbedrag te verhogen met een boete van minimaal 15,00 euro.

5.3. De klant is niet gerechtigd om op grond van reclamaties de betaling op te schorten.

5.4 Als na 14 dagen, na datum van bestelling (bij betaling vooraf), betaling en/of annulering uitblijft, worden reserveringskosten in rekening gebracht, met een minimum van 25,00 euro. De klant krijgt hiervan schriftelijk (per e-mail) bericht. PC-Wereld Venlo behoudt zich het recht om daarna de bestelling te annuleren.

6. Garantie

6.1. PC-Wereld Venlo staat in voor de deugdelijkheid van de door haar aan afnemer geleverde zaken, doch ten hoogste in de mate waarin daarvoor ten haren aanzien door haar leveranciers aansprakelijkheid wordt aanvaard c.q. garanties worden afgegeven. Indien niet anders vermeld gelden de volgende garantietermijnen: 2 jaren garantie op nieuwe hardware, 3 maanden garantie op reparaties, 30 dagen garantie op tweedehands hardware (vervanging indien mogelijk). Alle software installaties zijn van garantie uitgesloten.

Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie. PC-Wereld Venlo is niet aansprakelijk voor verlies van informatie op magnetische informatiedragers tijdens reperatiewerkzaamheden verricht door of namens PC-Wereld Venlo, noch verlies van informatie op geleverde magnetische informatiedragers veroorzaakt door defecten of mankementen van welke aard dan ook.

6.2. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van PC-Wereld Venlo.

6.3. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door PC-Wereld Venlo op te geven adres.

6.4. Retourzendingen van defecten danwel zendingen worden alleen geaccepteerd na door ons vooraf gegeven toestemming middels een door ons geautoriseerd RMA (return material authorisation) nummer en, zover van toepassing, met door ons in rekening gebrachte onderzoekskosten danwel reperatiekosten. Zonder RMA nummer en/of voldoende frankering worden deze zendingen niet geaccepteerd.

6.5. Een D.O.A. (dead on arrival) is een product dat defect uit de doos komt. Hierbij geldt dat dit binnen 2 dagen na factuurdatum gemeld moet zijn bij PC-Wereld Venlo. Het product dient dan binnen 5 kalenderdagen na factuurdatum in het bezit dient te zijn van PC-Wereld Venlo.

6.6. PC-Wereld Venlo is niet aansprakelijk voor schade welke door de volgende oorzaken is ontstaan. Het recht op aanspraak op de garantiebepalingen komt hiermede tevens te vervallen: natuurlijke slijtage en verslijting; indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd; bij ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of chemische middelen of door andere buiten komende oorzaken of onheilen; indien het apparaar niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden; indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikt of verkeerde accessoires; indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

6.7. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten.

6.8. Software installatie valt buiten garantie.

7. Adviezen, aanwijzingen en informatie

7.1. PC-Wereld Venlo is uitgesloten van aansprakelijkheid ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van onze goederen wordt gegeven.

8. Reclames

8.1. Alle technische gegevens zijn gebaseerd op specificaties/bronnen van de desbetreffende fabrikant/leverancier. PC-Wereld Venlo is niet verantwoordelijk voor fouten en andere veranderingen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de hand van gebruikt beeldmateriaal.

9. Afkoelingsperiode (Wet “Kopen op afstand”)

9.1. Bij elke overeenkomst op afstand heeft de consument een termijn van 14 dagen waarbinnen hij/zij de overeenkomst kan herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De consument moet in dit geval ten hoogste de kosten voor het terugzenden van de goederen betalen. De leverancier is verplicht om binnen 30 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn. De termijn van het herroepingsrecht gaat voor goederen in op de dag waarop de consument de goederen ontvangt.

9.2. De consument kan in een aantal gevallen het herroepingsrecht niet uitoefenen. Dit geldt onder andere voor: goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk (bijvoorbeeld, software op maat of  een pc op maat), of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

9.3 Producten dienen compleet en in de oorspronkelijke, onbeschadigde en gesloten verpakking te zitten. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking.

9.4 Producten door personeel van PC-Wereld Venlo afgeleverd en door de klant contant betaald of producten door de klant afgehaald en contant betaald komen niet voor restitutie in aanmerking.

9.5 Speciaal bestelde artikelen welke niet tot de gangbare voorraad behoren van PC-Wereld kunnen niet geretourneerd worden.

Leveringsvoorwaarden juli 2007 –  PC-Wereld Venlo